Hukuki El Atma - Fiili El Atma Davaları

Hukuki El Atma Nedir?   Mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetkiler veren bir hak olup hem Anayasal düzeyde hem de yasal olarak kapsamlı bir şekilde korunmaktadır. Bu denli geniş bir korumaya sahip bu hakka; kimi zaman özel kişilerce, kimi zamansa bizzat idare tarafından müdahale edilebilmektedir. İdarenin, kişinin özel mülkiyetinde bulunan taşınmaz malına, onun rızası hilafına el koyması şeklinde tanımlayabileceğimiz ‘’el atma’’ikiye ayrılır. Bunlar: Hukuki El Atma, Fiili El Atm...


İMAR PLANLARININ İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI

İMAR PLANLARININ İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI   Görev İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir. İmar planlarının iptali için açılan davalar, idari yargının görev alanı içerisindedir.  Bakanlıklarca oluşturulan imar planlarının iptaline ilişkin davalar Danıştay’da açılmalıdır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24.maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle açılan davaların ilk derece mahkemesi olarak görül...


İNTİFA VE GEÇİT HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR

İNTİFA VE GEÇİT HAKKINDAN KAYNAKLANAN DAVALAR   İNTİFA HAKKI İntifa hakkı, başkasına ait bir eşya veya malvarlığı üzerinde, belirli bir kişiye, tam yararlanma imkânı sağlayan bir irtifak hakkıdır. İntifa hakkının kurulması ile gayrimenkulün maliki, eşyanın veya hakkın öz değerini kendisinde tutmakta, buna karşılık, bunlardan elde edilebilecek yararları belirli bir kişiye tahsis etmektedir. İntifa hakkı, sözleşme ile kurulan, mahkeme kararı ile kurulan ve kanuni intifa hakkı olmak üze...


İPOTEĞE İLİŞKİN DAVALAR

İPOTEĞE İLİŞKİN DAVALAR   İpotek, doğmuş veya doğacak bir alacağı teminat altına almak üzere taşınmaz üzerinde kurulan sınırlı ayni hak olarak tanımlanabilir. MK. 881. maddesine göre de hâlen mevcut olan veya henüz doğmamış olmakla beraber doğması kesin veya olası bulunan herhangi bir alacak, ipotekle güvence altına alınabilir. İpotek hakkı alacaklıya borç ödenmediğinde taşınmazın paraya çevrilmesini talep etme yetkisi verir. Bir gayrimenkulün ipotek edilebilmesi için o gayrimenkulün tapu ...


İZALE-İ ŞÜYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARI

İZALE-İ ŞÜYU (ORTAKLIĞIN GİDERİLMESİ) DAVALARI İzale-i şüyu,  ortaklığın giderilmesi anlamına gelmektedir. Ortaklığın giderilmesi davası ile paylı veya elbirliği mülkiyetine tabi taşınır veya taşınmaz mallar üzerinde hak sahibi olan paydaşlar arasındaki ortaklığın sonlandırılarak, kişisel mülkiyete geçilmesi sağlanır. Herhangi bir paydaş tarafından tüm paydaşlara karşı açılması sebebiyle paydaşlar arasında zorunlu dava arkadaşlığı bulunur. Tüm paydaşların ortaklığın giderilmesi davasında bulu...


KADASTRO DAVALARI

KADASTRO DAVALARI Kadastro bir taşınmazın sınırlarını ifade eden arazi ve harita üzerinde tespit edilerek belirlenmesini sağlayan ve taşınmazın sınırları  ya da taşınmazla ilgili başka hukuki durumları tespit etmek için kullanılan bir işlemler bütünüdür. Kadastro işlemlerinin sonrası , kesinleşmesi amacıyla taşınmaz malın sınırları ve diğer tespit elden durumları tapu siciline tescil edilerek diğer kişiler tarafından da bilinmesi sağlanır. Tapu siciline tescil edilen bu hakların yazılı olduğu...


KAMULAŞTIRMA DAVALARI

KAMULAŞTIRMA DAVALARI 4709 Sayılı Yasa ile 3.10.2001 tarihinde yapılan değişiklik sonrası T.C. Anayasanın m.46 maddesinde “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir. Kamulaştırma üç şekilde gerçekleştirilebilir ; 1)Acele kamulaştırma 2...


KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

KAT KARŞILIĞI İNŞAAT SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR GÖREVLİ MAHKEME  Eser sözleşmeleri ve kat karşılığı inşaat sözleşmeleri özel hukuk sözleşmesi olması sebebiyle, bu sözleşmelerin imzalanmasından doğan uyuşmazlıklarda adli yargı görevlidir. HMK m.2 uyarınca parasal değerle ifade edilen mal varlığından kaynaklanan davalarda dava konusunun değer ve miktarına bakılmaksızın asliye hukuk mahkemesi tarafından bakılacağı düzenlenmiştir. Bu anlamda eser sözleşmelerinden ve kat karşılığı in...


KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DAVALAR

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA DAVALAR         31 Mayıs 2012 tarihinde yürürlüğe giren 6306 sayılı “Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun’un amacı eskimiş ve içinde kişilerin bulunmasının / yaşamasının sağlıklı olmadığı binaların ve alanların yenilenmesini, iyileştirilmesini ve tasfiye edilmesini sağlamaktır.       Riskli alan kararları bir idari işlem ve işlemi yapan Bakanlar Kurulu olduğundan bunlara karşı iptal davası Danıştay’da açılabilmektedir.       Bu davalar ...


KİRA DEĞER TESPİT DAVALARI

KİRA DEĞER TESPİT DAVALARI KİRA BEDELİNİN HAKİM TARAFINDAN BELİRLENMESİ (KİRA TESPİT DAVASI) (MADDE 344/II-III) GENEL KURAL 1)Taraflar arasında kira bedelinin artışı konusu düzenlenmemiş ise, açılacak kira tespit davası ile kira bedelinin mahkeme tarafından belirlenmesi istenebilecektir. 2)Hakim kira bedelini üfe deki artış oranını geçmemek koşulu ile kiralanın durumunu göz önüne alarak hakkaniyete göre tespit edecektir. 3)Kira tespit davasında dahi üfe üst sınırdır. Mahkeme üfe ...


KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR Kiraya verenin kiralayana yükümlülükleri Kiraya verenin en temel yükümlülüğü, gayrimenkulün kira sözleşmesi boyunca (kullanımdan dolayı yıpranmalar hariç) kiraya verildiği gibi kalmasını sağlamaktır. (Madde 301)   Sigorta, vergi gibi kiralanan ile ilgili ödemeleri kira sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe kiraya veren ödemek zorundadır. (Madde 302) Kullanımla alakalı olmak şartı ile öngörülen veya öngörülemeyen tüm yan giderleri, kiraya veren kar...


KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVALARI

KİRALANANIN TAHLİYESİ DAVALARI Başlıca  Tahliye Sebepleri 1) Kira borcunun ödenmemesi nedeniyle tahliye davası 2) Borçlar kanunu kapsamında genel tahliye sebepleri     a) Kiracının tahliye taahhüdünde bulunması     b) Kiralananı konut olarak kullanma ihtiyacı     c) Yeni malikin konut veya işyeri olarak kullanma ihtiyacı     d) Kiracının veya birlikte yaşadığı eşinin aynı ilçe veya belde sınırları         içerisinde oturulabilecek konutunun olması        e) Kiralananın...