İMAR PLANLARININ İPTALİ VE DEĞİŞTİRİLMESİ DAVALARI

 

Görev

İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir.

İmar planlarının iptali için açılan davalar, idari yargının görev alanı içerisindedir. 

Bakanlıklarca oluşturulan imar planlarının iptaline ilişkin davalar Danıştay’da açılmalıdır. 2575 sayılı Danıştay Kanunu’nun 24.maddesine göre Bayındırlık ve İskân Bakanlığınca onanan 1/25.000 ölçekli çevre düzeni planının iptali istemiyle açılan davaların ilk derece mahkemesi olarak görülme ve çözümlenme yeri Danıştay’dır.

Yetki

      İmar, kamulaştırma, yıkım, işgal, tahsis, ruhsat ve iskân gibi taşınmaz mallarla ilgili mevzuatın uygulanmasında veya bunlara bağlı her türlü haklara ve kamu mallarına ilişkin davalarda yetkili mahkeme taşınmazın bulunduğu yer mahkemesidir (İYUK. Md. 34).  

Önce İtiraz Zorunluluğu

İmar Kanunu’nun “planların hazırlanması ve yürürlüğe konulması” başlıklı 8.maddesinde, imar planlarının belediye meclislerince onaylanarak yürürlüğe girecekleri, bu planların bir ay süreyle ilan edilecekleri ve bu süre içerisinde planlara itiraz edilebileceği düzenlenmektedir..

Planın Kesin ve İcra Edilebilir Nitelikte Olması

Yasada belirtilen yetkili ve görevli kurum tarafından ve yine yada belirtilen yönteme ve sürelere uyularak hazırlanıp (yasal süreç tamamlanarak) yürürlüğe konulan imar planlarının iptali istenebilir. İmar planı veya değişikliği niteliğinde olmayan, yasal sürecin tamamlanmadığı, henüz çalışma ve görüşmelerin devam ettiği aşamaya ilişkin etkinlikler iptal davasına konu edilemez.

Dava Açma Süresi

İmar planları, ilan edilecekleri 30 günlük sürenin tamamlanmasını izleyen günden başlamak üzere 60 gün içerisinde dava konusu edilebilecekleri gibi, İK md.8’de belirlenen prosedür uyarınca kendilerini onaylayan belediye meclisi yahut valilik kararı ile öğrenilmelerinin üzerine yasal süresi içerisinde dava konusu edilebilirler.

Av.Orhan ŞAHİN

 

.