KAMULAŞTIRMA DAVALARI

4709 Sayılı Yasa ile 3.10.2001 tarihinde yapılan değişiklik sonrası T.C. Anayasanın m.46 maddesinde “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir.

Kamulaştırma üç şekilde gerçekleştirilebilir ;

1)Acele kamulaştırma

2)Kısmı kamulaştırma 

3)Trampa yolu ile kamulaştırma

 

Kamulaştırmada sıkça karşılaşılacak olan dava türleri:

1)Kamulaştırma bedelinin tespiti ve idare adına tescili davaları.

2)Kamulaştırmasız el atma davaları.

3)İmar Kanunundan kaynaklanan bedele ilişkin davalar.

4) Diğer kanunlardan kaynaklanan kamulaştırmaya ilişkin davalar

Kamulaştırma davası olarak bilinen kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası  kamulaştırmayı yapan kurum tarafından açılabilecek bir dava olup bu davadaki konu kamulaştırma bedelinin belirlenmesidir. Ancak buna karşı kamulaştırmaya karşı çıkan malik de kamulaştırmanın iptali davası açabilir.

Kamulaştırılacak olan taşınmazın maliki tarafından açılabilecek bir dava da maddi düzeltim davasıdır. Malik, kamulaştırılacak olan taşınmazına az değer biçildiğini öne sürerek dava açabilir. Burada taşınmazın gerçek değeri mahkeme tarafından belirlenir.

Kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescil davası ve maddi düzeltim davaları 30 gün içerisinde taşınmazın yer Asliye Hukuk Mahkemesinde açılmalıdır. 

Av. Orhan ŞAHİN