KİRA SÖZLEŞMESİNDEN KAYNAKLANAN DAVALAR

Kiraya verenin kiralayana yükümlülükleri

 1. Kiraya verenin en temel yükümlülüğü, gayrimenkulün kira sözleşmesi boyunca (kullanımdan dolayı yıpranmalar hariç) kiraya verildiği gibi kalmasını sağlamaktır. (Madde 301)  
 2. Sigorta, vergi gibi kiralanan ile ilgili ödemeleri kira sözleşmesinde aksi öngörülmedikçe kiraya veren ödemek zorundadır. (Madde 302)
 3. Kullanımla alakalı olmak şartı ile öngörülen veya öngörülemeyen tüm yan giderleri, kiraya veren karşılamak ile yükümlüdür.(Madde 303)
 4. Kiralananın herhangi bir kusurunun ortaya çıkması ve bu kusurdan dolayı kiracının zarar görmesi durumda kiraya veren, zararı karşılamak ile yükümlüdür. (Madde 308) 
 5. Kira bedelinin geç ödenmesi durumda, herhangi bir cezai koşul içeren bir anlaşma yapılamaz. (Madde 346)
 6. Kiracı, kiraya verenden kiralanandaki ayıbın uygun bir sürede giderilmesini isteyebilir; bu sürede ayıp giderilmezse kiracı, ayıbı kiraya veren hesabına giderebilir ve bundan doğan alacağını kira bedelinden indirebilir veya kiralananın ayıpsız bir benzeri ile değiştirilmesini isteyebilir. Ayıbın, kiralananın öngörülen kullanıma elverişliliğini ortadan kaldırması ya da önemli ölçüde engellemesi ve verilen sürede giderilmemesi hâlinde kiracı, sözleşmeyi feshedebilir. Kiraya veren, kiralanandaki ayıbı gidermek yerine, uygun bir süre içinde ayıpsız benzeriyle değiştirebilir. (Madde 306)

Kiracının kiraya verene yükümlülükleri

 1. Kiracının en temel yükümlülüğü kirasını ödemektir. (Madde 313)
 2. Kira sözleşmesinde kira ödeme tarihi belirtilmemiş ise, kira her ayın sonunda ödenir. (Madde 314)
 3. Kiracı, kira bedelini veya ödemekle yükümlü olduğu diğer giderleri ödemediği durumda, kiraya veren kira sözleşmesini feshedebilir. (Madde 315)
 4. Kiracı, kiralanan üzerinde yapacağı değişikliklerde kiraya verenden yazılı izin almak zorundadır.
 5. Kiracı evi nasıl teslim aldıysa o şekilde teslim etmek zorundadır. Ancak kullanımdan dolayı meydana gelen eskimeler ve yıpranmalardan sorumlu tutulamaz.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalarda  görevli mahkeme

Kira sözleşmesine dayanan her türlü davalar ve bu davalarla birlikte açılan alacak, tazminat davalarında görevli mahkeme Sulh Hukuk Mahkemesi’ dir.

Eğer kira alacağı ya da tazminat davaları tek başına açılmış ise bu durumda talep edilen miktara göre görevli mahkeme belirlenir.

Kira sözleşmesinden kaynaklanan davalarda yetkili mahkeme

Tahliye davalarının taşınmazın aynına ilişkin olmadığı için, taşınmazın bulunduğu yerde açılması zorunluluğu yoktur. Davalının ikametgâhında (HUMK Madde 9) ya da akdin yapıldığı yerde (HUMK Madde 10) veya yetki sözleşmesi yapılmış ise belirlenen yerde tahliye davası açılabilir.

Kira alacağından doğan davalarda zamanaşımı

Kira alacağından doğan davalar beş yıllık zamanaşımına tabidir.

.( T.C YARGITAY 6. HUKUK DAİRESİ ESAS NO:2014/9777 KARAR NO: 2014/12082 KARAR TARİHİ: 06.11.2014)

 Kira alacağı dışında kira sözleşmesine dayanılarak açılan tazminat ve alacak davaları  ise on yıllık zamanaşımına tabidir.

Av. Orhan ŞAHİN