TAPU İPTALİ VE TESCİL DAVALARI

 

Bir taşınmazın miras ya da satışı yoluyla el değiştirmesi sonucunda devredilen tapunun tapu sicil kaydına tescil edilmesi gerekir. Bu tescil, tapuyu devralan kişinin o mülkün resmi sahibi olduğunu gösterir.Uyuşmazlık hallerinde, tescil işlemine karşı tapu iptali ve tescil iddiası ile dava açılabilir.

Tapu iptali ve tescil davaları, bir tapu devir işlemi esnasında ya da devirden sonra haksızlığa uğrayarak maddi kayıp yaşanıldığı düşünülen bütün durumlarda açılabilir. En yaygın nedenler, devir teslim sürecinde yapılan hesap hataları, vekalet görevinin kötüye kullanılması, miras adaletsizliği ve tescilin sonradan değiştirilmesi halleridr.

Tapu iptal ve tescil davalarında davalı, taraf adına tescil işlemi yapılan kişidir. Dava, taşınmazın bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesinde açılmalıdır.

Bazı tescil işlemleri, ilk bakışta usulsüz gibi görünse hukuka uygundur. Özellikle bir mülkiyetin tapu tescilinde öncelik sahibi birilerinin bulunması, tescil konusunda birçok anlaşmazlığa neden olabilir.

Tescil işleminden sonraki 10 yıl boyunca, elindeki taşınmazın tapusunu herhangi bir özel veya tüzel kişiye devretmeden kesintisiz bir şekilde elinde bulunduran kişi aleyhinde; tescil işleminde usulsüzlük tespit edilse dahi iptal davası açılamaz. Burada aranan şart, tapu aleyhinde daha önce herhangi bir iptal davasının açılmamış olmasıdır.

Tapu kütüğüne kaydedilmemiş, diğer bir ifadeyle tapu tescil işlemi yapılmamış taşınmazlarda, eğer mülk devlet hazinesine aitse ve taşınmazı kullanan kişi en az 20 yıl boyunca kullanıyorsa taşınmaza ücreti karşılığında öncelikli olarak sahip olabilir. Bu şekilde yapılan bir tescil işlemi aleyhinde iptal davası açılamaz. Özel mülkiyete ait mülklerin başka birisi tarafından izinsiz kullanımı işgal olarak nitelendirilir ve üzerinden kaç yıl geçerse geçsin tapu iptal davası açılabilir.

Tapu İptal Ve Tescil Dava Örnekleri

 1. İrade fesadı nedeniyle açılacak tapu iptal ve tescil davası
 2. Muris muvazaası
 3. Vekalet görevinin (vekillik yetkisinin) kötüye kullanılması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 4. Taşınmaz malikinin ehliyetsiz yani temyiz kudretini haiz olmaması 
 5. Kamulaştırmadan kaynaklanan tapu iptali ve tescili davası
 6. Ölünceye kadar bakma sözleşmesi nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 7. Aile konutu nedeniyle tapu iptal ve tescil davası,
 8. Olağan ve olağanüstü zamanaşımı
 9. İnançlı işlem, namı müstear,muvazaa vs. nedeniyle tapu iptal ve tescil davası
 10. Taşınmaz satış vaadi sözleşmesine rağmen alacaklı tapusunu alamazsa ferağa icbar-hükmen tescil davası
 11. Sahte vekaletname ile ya da vekaletnamede devre yetki olmadığı halde tapunun devredilmesi halinde de tapu iptal ve tescil davası
 12. Şufa (önalım) hakkının kullanılması mutlaka dava açılmasını gerektirir sonuçları itibarı ile tapu iptal ve tescil davası
 13. Alacağın temliki hükümlerine göre kat karşılığı inşaat sözleşmesi ile bina inşa edip 3. Kişilere adi temlik sözleşmesi ile daire satan yüklenicilere karşı alıcının tapu iptal ve tescil davası
 14. Tapuya TMK 736’ya göre şerh edilmiş (alım, geri alım, sözleşmesel ön alım) hakkı tanınmış ve fakat devir sözleşmeye rağmen yapılmama halinde tapu iptal ve tescil davası
 15. Kat karşılığı arsa payının satımı sözleşmesine dayanarak her iki tarafın tapu iptal ve tescil davası

Tapu iptal ve tescil davası, adına yolsuz tescil yapılan kişiye, ölmüşse külli haleflerine, bundan hak kazanan kötü niyetli kişilere açılır. (TMK 1024 maddesi) Bu davayı tapudaki tescil işlemi ile hakkı ihlal edilmiş olan kişi açar.

Av.Orhan ŞAHİN